Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

ΓΕΩΡΓΙΑ


Ιδεολογική θέση

Η γεωργική, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή συνιστούν βασικούς πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας και του τρόπου ζωής των Ελλήνων.
Αυτάρκεια της χώρας από εγχώρια παραγωγή.
Υποστήριξη της αγροτικής οικογένειας, του μόχθου και του προϊόντος της.

Βασικές αρχές

Επιστροφή στην παραγωγή γεωργικών, κτηνοτροφικών κα αλιευτικών προϊόντων, με επανασχεδίαση, επενδύσεις και στήριξη πρωτοβουλιών υψηλής οικονομικής απόδοσης με υπευθυνότητα και όραμα.
Απορρόφηση του αγροτικού προϊόντος με μέριμνα των κράτους μέσα από τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Επανατοποθέτηση εμπορικών ακολούθων στις πρεσβείες μας στο εξωτερικό.
Προώθηση ιχθυοκαλλιεργειών και ανάπτυξη της αλιείας σε όλες τις περιοχές της Ελληνικής ΑΟΖ.
Προώθηση των εξαγωγών με παράλληλη μείωση των εισαγωγών μετά από κατευθυνόμενη κατανάλωση εγχώριων προϊόντων.
Δημιουργία νέας γενιάς αγροτών και νοοτροπίας, αξιοποίηση της γης και απόκτηση της σχετικής τεχνογνωσίας για καλύτερη αξιοποίησή της με νέα προϊόντα και μεθόδους.
Αναδιάρθρωση καλλιεργειών ανά περιοχή και όχι ανά περιφέρεια σε προϊόντα στα οποία η χώρα έχει πλεονέκτημα λόγω θέσης και κλίματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τους κανόνες ανταγωνισμού.
Έμφαση στην πρωτοτυπία, στην ανταγωνιστικότητα, στην τυποποίηση, στις βιολογικές καλλιέργειες, στην πιστοποίηση και στις παραγωγές προστατευόμενης ονομασίας και προέλευσης.
Ανάπτυξη και υποστήριξη ολοκληρωμένων γεωργο-κτηνοτροφικών μονάδων (τύπου φάρμας) αυτοτελούς διαχείρισης υλών παραγωγής και μεταποίησης.
Συνεργασία ολοκληρωμένων μονάδων με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για παραγωγές υψηλής οικονομικής απόδοσης.
Οργάνωση στις τοπικές κοινωνίες συλλογικών δράσεων μικρών παραγωγών, ώστε να καταστούν αυτάρκεις οικονομικά.

Προτάσεις

Κίνητρα για την δημιουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων στην περιφέρεια, επεξεργασίας – μεταποίησης γεωργικών προϊόντων σε συσκευασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα.
Οργάνωση περιφερειακών εμπορευματικών κέντρων και σύνδεση με μεταφορικούς κόμβους οδικούς, θαλάσσιους και αεροπορικούς.
Δημιουργία γεωργικών Λυκείων σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας.
Δημιουργία και αξιοποίηση των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων προσαρμοσμένες στις νέες τεχνολογικές ανάγκες, στην εξέλιξη νέων ανθεκτικών φυτωρίων και κτηνοτροφικών γενεών μεγαλύτερης απόδοσης.
Υποστήριξη αυτοδύναμων ενεργειακά γεωργικών - κτηνοτροφικών μονάδων.
Ανακύκλωση και εκμετάλλευση φυτικών αγροτικών και υπολοίπων ζωοτροφών σε μεταποίηση για λιπάσματα και ζωοτροφές.
Δημιουργία αγροτικού επιμελητήριου και συνεργασία του με τον Ο.Π.Ε.
Δημιουργία περιφερειακών δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων.
Συστήματα παρακολούθησης μικροκλίματος καλλιεργειών και προστασίας των από χαλάζι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου