Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

XC Ανέστη!

XC Ανέστη


καλή ανάσταση προσωπική και συλλογική. 
Σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου, φίλους, οικογένειες, Έλληνες ορθόδοξοι.

Καλή φώτιση από το Άγιο Φως...Στίχ. Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.