Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

οπτικά...
ηχητικά


 Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας

 «Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόνοὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενονἀλλ'ἀφθαρσίας πηγήνἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦἐν ᾧ στερεούμεθα».

 «Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέοςκαὶ ἀντὶ μυρου τὸν ὕμνον προσοίσομεν τῷ Δεσπότῃ,καὶ Χριστὸν ὀψόμεθαδικαιοσύνης ἥλιονπᾶσι ζωὴν ἀνατέλλοντα».

 «Ὁ Παῖδας ἐκ καμίνου ῥυσάμενος, γενόμενος ἄνθρωπος, πάσχει ὡς θνητός, καὶ διὰ Πάθους τὸ θνητόν, ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν, ὁ μόνος εὐλογητὸς τῶν Πατέρων, Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος».

 «Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, ἑορτῶν ἑορτή, καὶ πανήγυρις ἐστὶ πανηγύρεων, ἐν ᾗ εὐλογοῦμεν, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας».


Αναστήτω ο Θεός...

αναγνώσματα

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ

(Εις την αγίαν και λαμπροφόρον ημέραν της ενδόξου και σωτηριώδους Χριστού του Θεού ημών, Αναστάσεως.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου