Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Αναβαίνοντας εις Ιεροσόλυμα...

«…Ερχόμενος Ο Κύριος πρός τό εκούσιον πάθος, τοις Αποστόλοις έλεγεν εν τή Οδώ. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, καί παραδοθήσεται Ο Υιός του Ανθρώπου, καθώς γέγραπται περί αυτού. Δεύτε ούν καί ημείς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθώμεν αυτώ καί συσταυρωθώμεν, καί νεκρωθώμεν δί’αυτόν ταις του βίου ηδοναίς, ίνα καί συζήσωμεν αυτώ καί ακούσωμεν βοώντος αυτού. Ουκέτι εις τήν επίγειον Ιερουσαλήμ διά τό παθείν, αλλά αναβαίνω πρός τόν Πατέρα μου, καί Πατέρα ημών, καί Θεόν μου καί Θεόν υμών. Καί συνανυψώ υμάς εις τήν Άνω Ιερουσαλήμ, εν τή βασιλεία τών ουρανών…»


εσχίσθη το καταπέτασμα του ναού (η βιωματική διαφορά του τι σου έκαναν και τι σου έκανα..., γιατί αν δεν γκρεμιστεί ο ένας, ο εξωτερικός με την ευσεβοφάνεια την φαρισσαϊκή, δεν ανοικοδομείται ο άλλος, ο εσωτερικός...)

(το θείον γεγονός της Σταυρώσεως, που παρότι συνέβη άπαξ, παρατείνεται εις τους αιώνες, με μας μετόχους όχι θεωρητικά και εξ αποστάσεως, αλλά πρακτικά...)

(Εις την αγίαν και λαμπροφόρον ημέραν της ενδόξου και σωτηριώδους Χριστού του Θεού ημών, Αναστάσεως.)

Οι επιστημονικές μετρήσεις του Ρώσου φυσικού Αντρέι Βολκόβ το Μεγάλο Σάββατο του 2008


ΚΑΛΗ κι ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ, βιωματική ΑΝΑΣΤΑΣΗ προσωπική και της Πατρίδος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου