Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

ευλογημένη Μεγάλη Εβδομάδα! ευλογημένη ΑΝΑΣΤΑΣΗ!Ἐρχόμενος ὁ Κύριος, πρὸς τὸ ἑκούσιον Πάθος, τοῖς Ἀποστόλοις ἔλεγεν ἐν τῇ ὁδῷ. Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ παραδοθήσεται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καθώς γέγραπται περὶ αὐτοῦ. Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθῶμεν αὐτῷ, καὶ συσταυρωθῶμεν, καὶ νεκρωθῶμεν δι' αὐτόν, ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς, ἵνα καὶ 

συζήσωμεν αὐτῷ, καὶ ἀκούσωμεν βοῶντος αὐτοῦ, οὐκέτι εἰς τὴν ἐπίγειον Ἱερουσαλήμ, διὰ τὸ παθεῖν· ἀλλὰ ἀναβαίνω πρὸς τὸν Πατέρά μου, καὶ Πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου, καὶ Θεὸν ὑμῶν, καὶ συνανυψῶ ὑμᾶς εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 

Έκαστον μέλος της αγίας σου σαρκός ατιμίαν δι ημάς υπέμεινε. τας ακάνθας η κεφαλή, η όψις τα εμπτύσματα, αι σιαγόνες τα ραπίσματα, το στόμα την εν όξει κερασθείσαν χολήν τη γεύσει. τα ώτα τας δυσσεβείς βλασφημίας, ο νώτος την φραγγέλωσιν και η χειρ τον κάλαμον. αι του όλου σώματος εκτάσεις εν τω Σταυρώ. τα άρθρα τους ήλους και η πλευρά την λόγχην. Ο παθών υπέρ ημών και παθών ελευθερώσας ημάς, ο συγκαταβάς ημίν φιλανθρωπία και ανυψώσας ημάς, Παντοδύναμε Σωτήρ, ελέησον ημάς.
μια αριστερόστροφη κίνηση, αντίθετη της φοράς του χρόνου, που τελικά νικά την φθορά, στην οποία, αμήν και μεις να συμμετέχουμε... με σταυροαναστάσιμα βιώματα...
* σχήμα από Κάθετο Πνευματικό Κύκλο (οδοιπορικό σοφίας του ανθρώπου) 

Προτεινόμενα για ανάγνωση

(το θείον γεγονός της Σταυρώσεως, που παρότι συνέβη άπαξ, παρατείνεται εις τους αιώνες, με μας μετόχους όχι θεωρητικά και εξ αποστάσεως, αλλά πρακτικά...)


 εσχίσθη το καταπέτασμα του ναού (η βιωματική διαφορά του τι σου έκαναν και τι σου έκανα...) κι αν δεν γκρεμιστεί ο εξωτερικός ευσεβοφανής (φαρισσαϊκός) ναός, δεν ανοίγεται χώρος για να δομηθεί ο εσωτερικός ναός της ευλαβείας, εν ημίν...


 - Μύηση και Ορθοδοξία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου