Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Τὰ προβλήματα τους κατεβαίνουν μὲ φόρα στὰ στενά τοῦ Βοσπόρου καὶ στὸ Αἰγαῖο…


Γράφει ὁ Δρ.  
Κωνσταντῖνος Βαρδάκας

Τὸ νομικὸ πλαίσιο τῶν 
Στενῶν το Βοσπόρου 
χρήζει πολλῶν ἑρμηνειῶν 
καὶ εἶναι στὴν εὐχέρεια τοῦ 
ἐλεγκτοῦ τῶν Στενῶν δηλ. 
τῆς Τουρκίας νὰ τὸ 
ἑρμηνεύσει κατὰ τὸ δοκοῦν 
καὶ σύμφωνα μὲ τίς 
γεωπολιτικὲς συγκυρίες 
ποὺ ὑφίστανται αὐτὴ τὴν 
στιγμὴ στὴν εὐρύτερη  
περιοχή. Τὸ σπίρτο ἄναψε τὴν φωτιὰ μὲ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Κριμαίας 
καὶ ἡ φωτιὰ πλέον ἐπεκτείνεται στὸ διπλωματικὸ πρὸς τὸ παρὸν  μέτωπο 
διὰ μέσου Μαύρης Θαλάσσης, Στενῶν το Βοσπόρου καὶ πιθανῶς 
λίαν συντόμως στὴν ὑφαλοκρηπίδα τοῦ Αἰγαίου. Στὰ Στενά το 
Βοσπόρου ποὺ εἶναι οἱ θαλάσσιες Θερμοπύλες τῆς Εὐρώπης, ἡ ἱστορία 
κατέγραψε τὶς καλύτερες καὶ σημαντικότερες στιγμές της καὶ ἀπὸ ὅτι 
φαίνεται ἡ μοίρα της εἶναι νὰ συνεχίσει νὰ καταγράφει ἐδῶ συγκλονιστικὰ 
πράγματα.  

Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ποὺ ἡ μακρινὴ Αἰγαιοπελαγίτικη Αὔρα μὲ τὸ παγωμένο 
ἀγέρι τῆς Μαύρης Θάλασσας φτιάχνουν τὸ καλύτερο μικροκλίμα τῆς Εὐρώπης 
πρόκειται νὰ στηθεῖ ἡ μεγαλύτερη στρατηγικὴ παγίδα καὶ νὰ....
διαδραματισθεῖ καὶ ἡ ἀντίστοιχη τραγωδία. Τὸ Σάββατο στὶς 8 Μαρτίου στὸ ἄρθρο 
"τὸ Γεωπολιτικὸ Μονοπάτι τῶν Ρώσων" γραφόταν τὰ ἑξῆς: 
Οἱ "Συμμαχοι" νατοικοὶ Τοῦρκοι θὰ προβληματισθοῦν νὰ κλείσουν τὰ Στενά το 
Βοσπόρου καὶ τῶν Δαρδανελίων τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ ἡ ἀπόσταση καὶ ὁ 
χρόνος δράσης τῶν Ρωσικῶν Δυνάμεων Ταχείας Ἐπέμβασης  μειώθηκε 
κατὰ πολὺ μετὰ τὴν ἠπειρωτικὴ προβολὴ τῆς Ρωσικῆς Κυριαρχίας  μέσω 
τῆς Κριμαίας στὴν Μαύρη Θάλασσα καὶ σήμερα μετὰ τὴν ἀνεξαρτοποίηση τῆς 
Κριμαίας. Ἀντίθετη  ἀπόφαση  τῶν Τούρκων θὰ εἶναι ἀποτέλεσμα τελικῆς 
διεργασίας  ἐσωτερικῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων, ἀφόρητων πιέσεων, διπλωματίας 
ἀνταλλαγμάτων περιοχῶν στὴν εὐρύτερη περιοχὴ ἢ καὶ προβοκάτσιας ποὺ 
συνηθίζεται στὶς μέρες μας. Ὅμως θὰ συνιστᾶ ἕνα ρίσκο ποὺ θὰ 
προσπαθήσουν νὰ τὸ νομιμοποιήσουν .
Σήμερα λοιπὸν στὶς 18 Μαρτίου 2014 καὶ τὸ ρίσκαραν καὶ θὰ προσπαθήσουν 
τὸ ταχύτερο νὰ τὸ νομιμοποιήσουν ἀπὸ ὅτι φαίνεται. Φυσικὰ τὶς πλάτες 
τῶν Τούρκων τὶς σκουντᾶνε ἄλλοι ἀφοῦ οἱ Τοῦρκοι ὅπως φαίνεται ἔχουν πάρει 
τὰ ¨νόμιμα λύτρα¨ ὅπως πάντα. 

Τί ρίσκαραν;
Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀπὸ τὴν Μόσχα ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς σὲ 
τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία ποὺ εἶχε μὲ τὸν Β.Πούτιν ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι 
μπορεῖ νὰ ἐπηρεαστεῖ ἡ ναυσιπλοΐα τῶν ρωσικῶν σκαφῶν διὰ μέσου τν 
Στενῶν θέλοντας νὰ δείξει ὅτι ἔχει τρόπο γιὰ νὰ πιέσει τὴν Μόσχα εἰδικὰ στὸ 
θέμα τῶν Τατάρων. 
Ἡ ἐπικοινωνία τοῦ Ρ.Τ.Ἐρντογᾶν μὲ τὸν Β.Πούτιν ἔγινε μετὰ τὴν συνάντηση 
τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν ἡγέτη τῶν Τατάρων τῆς Κριμαίας 
Mustafa Cemil κατὰ τὴν ὁποία ὁ Cemil ἐπικεντρώθηκε στὸν φόνο ἑνὸς 
Τούρκου Τατάρου στὶς ἀρχὲς Μαρτίου ἀπὸ ἀγνώστους θελοντας νὰ δείξει 
ὅτι ἡ τουρκόφωνη μειονότητα βρίσκεται ὑπὸ διωγμό (hellas-now.com/, 
e-athos.blogspot.gr/ Μαρτίου 18, 2014)

Ποῦ στηρίχθηκαν;
Συσχέτισαν τὴν φρέσκια ἀπόφαση τοῦ συγκλονιστικοῦ δημοψηφίσματος 
ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλληνικῆς γῆς τῆς Ταυρίδος – ΚΡΙΜΑΙΑ μὲ ἕνα παλιὸ ὄρο 
συμφωνίας ποὺ δῆθεν τώρα τὸν θυμήθηκαν! Χθές, 17 Μαρτίου, σὲ ἄρθρο 
ποὺ δημοσιεύτηκε στὴ Χουριὲτ διαβάσαμε: Ἂν ἡ Κριμαία κηρύξει ἀνεξαρτησία, 
πέφτει αὐτόματα στὴ δικαιοδοσία τῆς Τουρκίας. Αυτό στηρίζεται σὲ συμφωνία 
ποὺ ἔχει ὑπογραφεῖ πρὶν ἀπὸ 230 χρόνια μεταξὺ Ὀθωμανικῆς καὶ Ρωσικῆς 
Αὐτοκρατορίας. Σὲ ἔγγραφο ποὺ ἔχει ὑπογραφεῖ ἀπὸ τὴν Αὐτοκράτειρα 
Αἰκατερίνα τὴ Μεγάλη στὶς 19 Ἀπριλίου 1783, ἡ Κριμαία περνᾶ ἀπὸ 
τὴ δικαιοδοσία τῆς Ὀθωμανικῆς στὴ Ρωσικὴ Αὐτοκρατορία μὲ τὴν ἑξῆς ρήτρα: 
ἡ χερσόνησος τῆς Κριμαίας δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ κηρύξει ἀνεξαρτησία 
καὶ δὲν μπορεῖ νὰ μεταβιβαστεῖ σὲ τρίτους. Σὲ περίπτωση ποὺ συμβεῖ αὐτό, 
περνᾶ αὐτόματα στὴ δικαιοδοσία τῆς Τουρκίας.
Τὸ 1991, μὲ τὴν κατάρρευση τῆς ΕΣΣΔ ἡ Τουρκία θὰ μποροῦσε νὰ διεκδικήσει 
τὴν Κριμαία, ἀλλὰ ἡ τότε κυβέρνηση Ὀζὰλ δὲν τὸ ἔκανε, λαμβάνοντας 
ὑπόψη τὶς γεωπολιτικὲς ἀλλαγὲς στὴ βόρεια Τουρκία καὶ τὶς ἀλλαγὲς 
στὴ γενικὴ παγκόσμια οἰκονομικὴ κατάσταση. Περιορίστηκε μόνο στὸ 
νὰ ἀπαιτήσει τὴν ἀποκατάσταση τῶν δικαιωμάτων τῶν Τατάρων 
τῆς Τουρκίας. (hellasforce.com/olympiada στο Μαρτίου 18, 2014)

Πῶς νομιμοποιεῖται αὐτὸ τὸ γεγονὸς τοῦ κλεισίματος τῶν ΣΤΕΝΩΝ;
Ἀπὸ τὴν ἱστορία τῶν διασκέψεων ποὺ ἀφοροῦν τὰ Στενά το Βοσπόρου 
διαβάζουμε.. Ἡ  τελικὴ διάσκεψη ποὺ ἔγινε  στὴν Ἑλβετικὴ πόλη Μοντρὲ μὲ 
διαπραγματευτὲς ἀπὸ τὴ Βρετανία, τὴ Γαλλία, τὴν Ἑλλάδα, τὴ Γιουγκοσλαβία 
καὶ τὶς τότε χῶρες ποὺ βρεχόταν ἀπὸ τὴ Μαύρη Θάλασσα στὶς 20 
Ἰουλίου 1936 εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ ὑπογραφεῖ ἡ ἀντίστοιχη συνθήκη.  
Ἡ Τουρκία ἀποκτοῦσε πάλι τὸ δικαίωμα νὰ ὀχυρώσει τὰ στενά το 
Βοσπόρου καὶ τῶν Δαρδανελίων. Τὴν ἴδια μέρα, 30.000 Τοῦρκοι στρατιῶτες 
ἀναπτύχθηκαν στὶς ἐπίμαχες περιοχές.

Νέοι κανονισμοὶ καθόρισαν τὸ συνολικὸ ἐκτόπισμα τῶν πολεμικῶν πλοίων ποὺ 
θὰ περνοῦν σὲ καιρὸ εἰρήνης, ἐνῶ εἰδικὰ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση δὲν χρειαζόταν 
ἄδεια γιὰ τὰ δικά της πλοῖα, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀεροπλανοφόρα καὶ τὰ 
ὑποβρύχια. Σὲ περίπτωση πολέμου, ἡ Τουρκία μπορεῖ νὰ ἀπαγορεύει 
τὴ διέλευση πολεμικῶν πλοίων. Ἄν, ὅμως, δὲν μετέχει στὸν πόλεμο, δὲν 
μπορεῖ νὰ ἀπαγορεύσει τὴ διέλευση ναυτικῶν δυνάμεων ποὺ ἐκτελοῦν 
ἀπόφαση τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν (τοῦ ΟΗΕ πλέον) ἢ δυνάμεων ποὺ 
ἀνήκουν σὲ κράτος μὲ τὸ ὁποῖο ἔχει ὑπογράψει συνθήκη ἀμοιβαίας βοήθειας 
(π.χ. χώρας μέλους τοῦ κατοπινοῦ ΝΑΤΟ). Τὰ Στενά.(Ἔθνος, 27.5.1997) 

Πῶς μπορεῖ νὰ γίνει αὐτό;
Ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τὰ Στενὰ δὴλ στὴν θαλάσσια περιοχὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Ἀρχιπελάγους οἱ Τοῦρκοι ἔχουν μιὰ πολυποίκιλη γκάμα  προβοκατόρικων 
εὐκαιριῶν. Διεθνεῖς διαδρόμοι ναυσιπλοΐας τοῦ Αἰγαίου,  ἡ πολυσυζητημένη 
ΑΟΖ  μὲ  τὰ συμπαραμαρτούμενα τῆς βλ. ἐνεργειακὰ κοιτάσματα, γκρίζες ζῶνες, 
ὑφαλοκρηπίδα κ.ἃ εἶναι τὸ καλύτερο  "εὔφλεκτο ὑλικὸ" τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ 
χρησιμοποιηθεῖ σὰν φυτίλι γιὰ νὰ ἀνάψει εὐρύτερες γεωπολιτικὲς ἀνατροπὲς 
καὶ μάλιστα ἐν μέσω προεκλογικῶν συνθηκῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Τουρκία. 
 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2014  "Ἡ Τουρκία σύντομα δίχως Στενά". 

Ὅμως καὶ οἱ ΡΏΣΟΙ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν τὰ καπρίτσια τοῦ κ. Ἐρντογᾶν 
ἢ τοῦ διαδόχου του κάθε  λίγο καὶ λιγάκι  στὸ κεφάλι τοὺς γιατί πλέον γνωρίζουν 
πολὺ καλὰ ποιοὶ βρίσκονται πίσω ἀπὸ τοὺς Τούρκους  καὶ γιὰ νὰ κοιμοῦνται 
ἥσυχοι θὰ θελήσουν νὰ "ἀνακατασκευάσουν" ἐξ ἀρχῆς ὅλο το διεθνὲς 
πλαίσιο ποὺ διέπει τὴν ναυσιπλοΐα  στα  Στενα.
Πῶς θὰ γίνει αὐτό; O ΘΕΟΣ καὶ ἡ Ψυχή τους. Ὅμως πρὶν γίνουν αὐτὰ  
θὰ δοῦμε τὶς γνωστὲς μπόρες τοῦ Αἰγαίου Πελάγους.

Φαίνεται πλέον ὁλοκάθαρα ὅτι κάποιοι θέλουν νὰ πετάξουν τὴν ἄκρη τοῦ 
γεωπολιτικοῦ κουβαριοῦ ποὺ φτιάξανε στὴν Οὐκρανία ἐδῶ στὴν 
ταλαιπωρημένη ΕΛΛΑΔΑ καὶ κυρίως στὰ θαλάσσια σύνορά της, πιστεύοντας 
ὁ καθένας ἀπὸ τὴν δικιά του πλευρὰ ὅτι μπορεῖ νὰ τὸ λύσει πρὸς τὸ συμφέρον του.

Ἡ ἱστορία ἀνακυκλώνεται καὶ φέρνει μὲ τὸ ζόρι τοὺς ἀπογόνους τν Λατίνων 
καὶ τῶν Τούρκων νὰ ἀναμετρηθοῦν μαζί της καὶ νὰ πάρουν στὰ ΣΤΕΝΑ 
τὸ ἀντίδωρο τῶν ἱστορικῶν ἐγκληματικῶν τους πράξεων ποὺ διέπραξαν 
ἐναντίον τοῦ Ἑλληνο-Ὀρθόδοξου πολιτισμοῦ καὶ τῆς Ρωμηοσύνης ποὺ 
δὲν πέθανε ὅπως θὰ ἤθελαν , ἀλλὰ σὰν σπινθήρας σιγοκαίει στὶς στάχτες 
τῆς ἱστορίας γιὰ νὰ δώσει ὅποτε πρέπει στὸν κόσμο ὄχι φωτιὰ ἀλλὰ ΦΩΣ. 

ΑΔΕΛΦΙΑ  ΕΛΛΗΝΕΣ  ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ  ΕΝΩΜΕΝΟΙ!

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου