Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

επιλεγμένες οικονομικές ανακοινώσεις


Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων με επιχορηγήσεις από 40% έως και 60%

Πηγή: Express.gr  15/06/12-08:40


ΤΟ πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 433 εκ. ευρώ αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (40% έως 60%) για την ενίσχυση επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης-τουρισμού - εμπορίου - υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.
Δικαιούχοι θα είναι υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς του εμπορίου, υπηρεσιών, μεταποίησης και τουρισμού με επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ) όπως θα προκύψει από την επίσημη προκήρυξη της δράσης.
Οι δαπάνες που θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αφορούν
κτιριακές εργασίες, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, μηχανογραφικό εξοπλισμό και λογισμικό, συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και προβολή και προώθηση.
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 30.000  έως 300.000 ευρώ για τη μεταποίηση και τον τουρισμό και από 20.000  έως 100.000 ευρώ  για το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.
Ποσοστά χρηματοδότησης
Α. 50% για τις μικρές επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 10 εκ. ευρώ και έως 50 ΕΜΕ προσωπικό).
Β. 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 50 εκ. ευρώ, ενεργητικό έως 43 εκ. ευρώ και έως 250 ΕΜΕ προσωπικό.
Γ. Για τις περιφέρεις της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας τα παραπάνω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 10%.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων είναι μέχρι δεκαοκτώ μήνες για τη μεταποίηση και τον τουρισμό και δώδεκα  μήνες για το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Υπάρχει η δυνατότητα δίμηνης παράτασης.
Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 60% του ύψους της επιχορήγησης. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται σε μία ή δύο δόσεις ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και οι λεπτομέρειες του

Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί προγράμματα 3,6 δισ. ευρώ από τις αρχές του 2010
Πηγή: Express.gr  15/06/12-08:06

ΣΤΗΝ υλοποίηση 59 προγραμμάτων έχει προχωρήσει ο ΟΑΕΔ από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, την προώθηση της απασχόλησης και την επαγγελματική εκπαίδευση, συνολικού προϋπολογισμού 3,6 δισ. ευρώ. Στα προγράμματα έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 1.000.000 άτομα, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως εκπαιδευόμενοι. Εκτιμάται ότι με τις δράσεις αυτές έχει επιτευχθεί μια ανάσχεση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας τουλάχιστον κατά 5%.

Παράλληλα, στα μέτρα που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας των ανέργων και των εργαζομένων –επιδόματα ανεργίας, προγράμματα πλησίον της σύνταξης, κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μακροχρόνια ανέργων, παροχές οικογένειας και μητρότητας– εντάσσονται περίπου 1.200.000 άτομα, ενώ οι δράσεις αυτές εκτιμάται ότι θα κοστίσουν το τρέχον έτος 2 δισ. ευρώ.

 Τα παραπάνω προγράμματα έχουν αποδώσει τα εξής:
• Τη διατήρηση 310.395 θέσεων εργασίας, μέσω ενός μεγάλου αντίστοιχου προγράμματος.
• Την ένταξη 88.212 ανέργων σε θέσεις εργασίας ή σε νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας, μέσω 29 επιμέρους προγραμμάτων.
• Τη διατήρηση 11.363 θέσεων εργασίας καθώς και τη διεύρυνση της εποχικής απασχόλησης στον τουρισμό κατά 79.473 θέσεις εργασίας, το διάστημα 2010-2011, μέσω 7 προγραμμάτων.
• Την επαγγελματική εκπαίδευση 514.550 εργαζομένων μέσω των προγραμμάτων του ΛΑΕΚ και των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής, μέσω 17 σχετικών προγραμμάτων.
• Τη φοίτηση -–στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης νέων– 26.664 σπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας, στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και στην Πρότυπη Βιομηχανική Μονάδα Λακκιάς, για τα σχολικά έτη 2010-2011 και 2011-2012, μέσω των σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Εντός του επόμενου διαστήματος έχει προγραμματιστεί να αρχίσει το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 35.000 ανέργων για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε ΟΤΑ, συνδέσμους και νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, βάσει Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ

.
ΟΑΕΕ: Έκπτωση εισφορών 1% σε μηνιαία βάση σε περίπτωση προεξόφλησης από 1ης Ιουλίου
Πηγή: Express.gr  15/06/12-07:50


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1% σε μηνιαία βάση παρέχει ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών για τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να προπληρώσουν τις εισφορές τους από την 1η Ιουλίου. Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ, η ελάχιστη προπληρωμή δεν μπορεί να υπολείπεται των 2 μηνών, ενώ η μέγιστη μπορεί να φτάσει έως και 12 μήνες.   
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3943/31-3-2011 (ΦΕΚ 66Α), ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ, ο οποίος προκαταβάλλει τις εισφορές του, δικαιούται έκπτωση η οποία ορίζεται για τον πρώτο μήνα προπληρωμής σε 1%, προσαυξημένο κατά 1% για κάθε επόμενο μήνα προπληρωμής και μέχρι δώδεκα συνεχείς μήνες. Ως πρώτος μήνας προεξόφλησης έχει οριστεί ο επόμενος της ημερομηνίας αιτήσεως που υποβάλλει ο ασφαλισμένος. Η έναρξη του χρόνου προεξόφλησης θα πρέπει να συμπίπτει με την έναρξη του αμέσως επόμενου, της αιτήσεως, ακέραιου διμήνου.
Εάν η καταβολή των εισφορών δεν γίνεται την ημέρα της αιτήσεως, αλλά μεταγενέστερα, ο πρώτος μήνας προεξόφλησης θα συμπίπτει με την έναρξη του αμέσως επόμενου, της ημερομηνίας καταβολής, ακέραιου διμήνου. Ως εκ τούτου, ο ελάχιστος χρόνος προεξόφλησης θα είναι δύο μήνες και ο περισσότερος δώδεκα μήνες. Ο νέος τρόπος υπολογισμού του χρόνου προεξόφλησης θα ισχύσει για αιτήματα που θα υποβληθούν μετά την 1η Ιουλίου.
Σε συμπληρωματικές οδηγίες που δόθηκαν προς τις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, επισημαίνεται ότι το δικαίωμα προπληρωμής ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται μόνο στους ασφαλισμένους που έχουν εξοφλήσει ολοσχερώς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Ασφαλισμένοι που τηρούν ενεργή ρύθμιση δεν δικαιούνται προεξόφλησης εισφορών.
Η αίτηση για προπληρωμή θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο ασφαλισμένος θα δηλώνει ότι «αν από νεότερα στοιχεία προκύψουν διαφορές στις προεξοφληθείσες εισφορές έχει την υποχρέωση να τις καταβάλει».

Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΕ, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, υποχρεούται να δρομολογεί την, ανά δίμηνο, ενημέρωση των περιφερειακών υπηρεσιών για ασφαλισμένους που οφείλουν διαφορές εισφορών επί ήδη προεξοφληθέντων χρονικών διαστημάτων (π.χ. τέλη καθυστέρησης εκπρόθεσμης πληρωμής τρέχοντος, κατά την ημερομηνία της αιτήσεως ή της καταβολής, διμήνου κ.λπ.).
Στη διαδικασία ελέγχου θα πρέπει να εξετάζεται αν, κατά το χρονικό διάστημα προεξόφλησης, ο ασφαλισμένος πρέπει να μεταταχθεί σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
Οι εισφορές υπέρ ΕΛΕ - ΕΛΕΕ και ΕΛΑ δεν επιδέχονται έκπτωσης, καθόσον είναι εισφορές που εισπράττονται από τον ΟΑΕΕ αλλά αποδίδονται στους αρμόδιους φορείς.
Σε περίπτωση που στο χρονικό διάστημα προεξόφλησης μεσολαβεί λήξη απαλλαγής κλάδου Υγείας, το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της απαλλαγής θα προεξοφλείται με τον κλάδο Υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου